Disclaimer

Disclaimer – Nederlands.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

GDPR-AVG

Privacy Verklaring voor www.financialsuite.nl

De website www.financialsuite.nl (hierna “de website”) is onder beheer van Financial Suite Sales B.V. (hierna “FSS”), gevestigd aan Neerstraat 29, 4751 RG Oud-Gastel. FSS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.financialsuite.nl/
 • Neerstraat 29
 • 4751 RG Oud-Gastel
 • 0625016829

 Persoonsgegevens die wij verwerken

FSS verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt via één van de contactformulieren op de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens van de organisatie wanneer deze herleidbaar zijn tot een persoon (bijvoorbeeld wanneer een eenmanszaak is gevestigd op een privé adres)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact op te nemen met FSS via het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
 • FSS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via andre@financialsuite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: De persoonsgegevens die aan FSS verstrekt zijn via het contactformulier op de website worden gebruikt om contact op te nemen om:

 • informatie te verstrekken over de producten van FSS. Dit kan zijn per e-mail, telefonisch, via een demo of op andere wijze.
 • een op maat gemaakte offerte aan te bieden voor de aanschaf van één of meerdere producten van FSS.

Geautomatiseerde besluitvorming

Financial Suite Sales B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Financial Suite Sales B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FSS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij aanvraag voor informatie:

 • E-mailadres                       > 1 maand > voor een goede afhandeling van een informatie-aanvraag
 • Personalia                          > 1 maand > voor een goede afhandeling van een informatie-aanvraag
 • Adres                                  > 1 maand > voor een goede afhandeling van een informatie-aanvraag
 • Bij aanvraag van een maat gemaakte offerte/prijsopgave:
 • E-mailadres                     > 6 maanden > een offerte traject duurt gemiddeld zes maanden, voordat er besloten wordt of de offerte wordt geaccepteerd of afgewezen.
 • Personalia                        > 6 maanden > een offerte traject duurt gemiddeld zes maanden, voordat er  besloten wordt of de offerte wordt geaccepteerd of afgewezen.
 • Adres                                > 6 maanden > een offerte traject duurt gemiddeld zes maanden, voordat er  besloten wordt of de offerte wordt geaccepteerd of afgewezen.

Indien er besloten wordt de offerte /opdracht te accepteren zullen de algemene voorwaarden van FSS gelden. In de algemene voorwaarden is een aparte privacy verklaring opgenomen voor klanten van FSS.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens verstrekt via de website worden niet gedeeld met derden.

Google Analytics

Omdat FSS graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, onder anderen om de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. FSS kan u niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. FSS heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principles.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FSS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar andre@financialsuite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FSS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FSS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via andre@financialsuite.nl. FSS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FSS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Financial Suite® is  een merk van Salomons SharePoint Solutions BV (SSS)

This post is also available in: Engels